تعمیرات یخچال پاناسونیک در قم | 09191530565

  • 0

تعمیرات یخچال پاناسونیک در قم | 09191530565

تعمیرات یخچال پاناسونیک در قم

۱.مطابق با قانون تاسیس ثروت در نسخه مربوط به آن، کارکنان کامل

حداقل ۶.۶۵ یورو در ماه دریافت می‌کنند.

اگر کارمند از عملکرد موثر دارایی مطابق با ۴ جمله ۲ (c)

TV – EUmw / VKA بعنوان بخشی از تبدیل هزینه استفاده کند،

مبلغ مورد اشاره در ۱ جمله می‌تواند به میزان ۲۶ یورو در ماه افزایش یابد.

۳ مقدار که در حکم ۲ نامیده می‌شود در ماه ۵۰ یورو افزایش می‌یابد،

در صورتی که موفقیت ایجاد سرمایه طبق حکم ۲ و ۲ رزرو شود.

نمایندگی تعمیرات یخچال پاناسونیک قم

 

سی تی وی / EUmw / VKA در حوزه تغییر غرامت مورد استفاده قرار می‌گیرد

و کارمند را در این موقعیت، حداقل یک سهم خود را علاوه بر ۱۳ یورو در ماه تولید می‌کند.

۴ – استحقاق برای منافع موثر دارایی در زودترین ماه تقویمی که در

آن کارمند به کارفرما اطلاعات لازم را اطلاع می‌دهد و برای دو ماه

قبل از همان سال تقویم اطلاع می‌دهد.

۵ – عملکرد موثر دارایی مشروط به عرضه اضافی نیست

در رابطه با قراردادهای سرمایه‌گذاری در نیرو در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۸ به

معنای حکم ۱، کارمند ممکن است با استفاده از میزان ۲، ۱۹ به مقدار

تعمیرکار یخچال پاناسونیک قم

 

از: از ۳۵ یورو در زمینه تغییر حقوق استفاده کند. این موضوع در مورد قراردادهای

سرمایه‌گذاری کارگرانی که در ۲۹ فوریه ۲۰۱۲ موجود هستند صدق می‌کند؛

با یک کارفرما از لحاظ بند ۲ اشغال شده‌است.

در ۲۹ فوریه ۲۰۱۲، قراردادهای سرمایه‌گذاری موجود در دوره محکومیت

۱ قادر به انجام کار کارمند، استخدام توسط کارفرما در معنای پاراگراف

۱ (۱)؛ استفاده از ۳۵ یورو در زمینه تبدیل هزینه‌ها به شرط آنکه حداقل

سهم خود را با نرخ ۳ تامین کنند. قراردادهای سرمایه‌گذاری کارمندان

در ۲۹ فوریه ۲۰۱۲ اعمال کند، که توسط یک کارفرما در مفهوم پاراگراف

تعمیرات یخچال پاناسونیک در قم
تعمیرات یخچال پاناسونیک در قم

 

۱ (۲)استخدام شده‌است، به شرطی که کارفرما از این طرح به

عنوان تنظیم‌شده در نسخه سوم تا ۲۸ فوریه ۲۰۱۴ استفاده کند.

۵ قرارداد سرمایه‌گذاری برای خز در مفهوم نرخ ۲۸ که در ۱ فوریه ۲۰۱۴ وجود دارد،

کارمندان استخدام توسط یک کارفرما در مفهوم بند ۱ (۲)ممکن است

از آن استفاده کنند، زیرا مدت آن، با استفاده از مقدار ۳، مقدار در زمینه

تبدیل غرامت، به شرطی که حداقل سهم خود را با سه جمله تامین کنند.


دسته‌ها

  • 1
  • 13
  • 6
  • 54
  • 27
  • 1,232
  • 20,049
  • 61,074
  • 18,594